Realizowane projekty

Opis

W tym roku realizujemy następujące projekty:


1. Światowy Dzień Zespołu Downa – konferencja, konkurs fotograficzny dla osób z zespołem Downa i impreza w centrum wspinaczkowym sfinansowane zostały ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


2. Archipelag potrzeb – projekt adresowany do rodzin z dzieckiem z zespołem Downa, obejmuje: zajęcia dla dzieci, spotkania integracyjne i grupę wsparcia dla rodziców oraz zajęcia dla rodzeństwa. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


3. Trenujmy razem! – projekt obejmuje organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zespołem Downa. Nasi podopieczni uczestniczą w: treningach piłki nożnej, gimnastyce, wspinaczce, ju-jitsu, nauce i doskonaleniu pływania. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


4. Kurs na aktywność – cykl wyjść kulturalnych dla dzieci szkolnych i młodych dorosłych. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


5. Integracja w działaniu – organizacja warsztatów plastycznych i bębniarskich w ramach Inauguracji Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością oraz warsztatów integracyjnych w Żywym Muzeum Obwarzanka. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

6. Inkluzja w Kulturze – Kultura w Inkluzji – projekt obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z edukacji regionalnej dla dzieci w wieku szkolnym z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Warsztaty będą współprowadzone przez asystentów -dorosłe osoby z zespołem Downa! Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

   

 


7. Czas na aktywność II – projekt adresowany do dzieci w wieku szkolnym i młodzieży. Uczestnicy wezmą udział w cyklu wyjść kulturalnych i kulinarnych i dwóch wycieczkach! Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego”.

 


8. Twój wolontariat – praca, pasja czy praktyka? – projekt obejmuje organizację trzech rodzajów wolontariatu: studenckiego (uczestnictwo w zajęciach dla uczestników i szkolenia), 50+ (udział w zajęciach z rękodzieła), pracowniczego (współpraca z firmami).


9. Wspólne świętowanie – celem projektu jest włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w świętowanie obchodów 100-lecia Niepodległości. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach plastycznych, muzycznych, historycznych i kulinarnych, a w ramach podsumowania zorganizowaliśmy wieczornicę patriotyczną dla członków Tęczy i mieszkańców Krakowa!

Stowarzyszenie bierze również udział w:


Programie „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny; realizowanym w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, obejmującym stworzenie i uruchomienie przedsiębiorstwa społecznego.


Projekcie „Badania dla praktyki. Wykorzystywanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji; realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV”, obejmującym współpracę z trzema studentkami Uniwersytetu Jagiellońskiego i przygotowanie wraz z nimi wdrożeniowych prac magisterskich.

 


Projekcie „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny; realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie; Działania 9.3: Wsparcie ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomi społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego., obejmującym opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia, którego celem jest rozwój Stowarzyszenia, udział w szkoleniach i doradztwie grupowym oraz wsparcie doradcy biznesowego.