Realizowane projekty

Opis

Obecnie realizowane projekty:


1. Sport w Stowarzyszeniu Tęcza – projekt skierowany do trzech grup wiekowych: grupy przedszkolnej, szkolnej oraz osób dorosłych. Celem projektu jest realizacja zajęć sportowych wspierających rehabilitację i aktywność fizyczną osób z zespołem Downa. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną znaczna część zajęć jest realizowana w formie zdalnej. Nasze Stowarzyszenie realizuje projekt od września 2020 do marca 2021. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.


 

2. Klub Aktywnych Zawodowo – projekt skierowany do dorosłych, pracujących osób z zespołem Downa. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni zapewniającej rehabilitację zawodową i społeczną. W Klubie są realizowane zajęcia specjalistyczne takie jak: spotkania z psychologiem czy zajęcia z komunikacji. Ponadto Klub zapewnia przestrzeń swobodną, która sprzyja integracji uczestników.
Projekt „Klub Aktywnych Zawodowo” jest współfinansowany ze środków PFRON.


 

 

 


W latach 2019-2020 zrealizowaliśmy takie projekty:1. Czas na aktywność III – 
projekt adresowany do dzieci w wieku szkolnym i dorosłych. Uczestnicy wezmą udział w cyklu wyjść kulturalnych, kulinarnych a także w warsztatach. Ponadto pojadą na dwie wycieczki: grupa szkolna na 2 dniową natomiast grupa dorosłych na 5 dniową.  Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.


2. SPORT – Samodzielność, Pasja, Odwaga, Rozwój i Trening – projekt realizowany jest poprzez organizację grupowych zajęć sportowych takich jak: wspinaczka, sztuki walki, basen, piłka nożna, gimnastyka, taniec, zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych, zajęcia na siłowni.


3. Kocham Kraków z Wzajemnością – projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jego celem jest stworzenie przestrzeni do wspólnego świętowania, zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością, w tym z zespołem Downa.


4. Wakacje w Zawoi 2 – projekt mający na celu organizacje wyjazdu wakacyjnego dla podopiecznych Stowarzyszenia. Dzięki niemu uczestnicy mieli możliwość poznać nowe miejsca, rozszerzyć swoje kompetencje społeczne oraz zintegrować się z rówieśnikami. Finansowany poprzez PKO Bank Polski.
Znalezione obrazy dla zapytania bank pko logo


Dodatkowo Stowarzyszenie na przełomie 2018/2019 roku zrealizowało następujące projekty:


Poza dotacjami i sponsorami – ekonomizacja w Stowarzyszeniu „Tęcza” – projekt mający na celu rozszerzenie działalności gospodarczej w Stowarzyszeniu. Dofinansowanie realizacji Inicjatywy udzielone ze środków Projektu MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.


W 2018 roku zrealizowaliśmy następujące projekty:


1. Światowy Dzień Zespołu Downa – konferencja, konkurs fotograficzny dla osób z zespołem Downa i impreza w centrum wspinaczkowym sfinansowane zostały ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


2. Archipelag potrzeb – projekt adresowany do rodzin z dzieckiem z zespołem Downa, obejmuje: zajęcia dla dzieci, spotkania integracyjne i grupę wsparcia dla rodziców oraz zajęcia dla rodzeństwa. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


3. Trenujmy razem! – projekt obejmuje organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zespołem Downa. Nasi podopieczni uczestniczą w: treningach piłki nożnej, gimnastyce, wspinaczce, ju-jitsu, nauce i doskonaleniu pływania. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


4. Kurs na aktywność – cykl wyjść kulturalnych dla dzieci szkolnych i młodych dorosłych. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


5. Integracja w działaniu – organizacja warsztatów plastycznych i bębniarskich w ramach Inauguracji Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością oraz warsztatów integracyjnych w Żywym Muzeum Obwarzanka. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

3. Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych „Hula-Hop” – grupę docelową stanowią zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzice i ich małe dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, które nie ukończyły 6 roku życia oraz osoby oczekujące potomstwa kwalifikujące się do objęcia programem „Za życiem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 


” W ramach akcji społecznej ” Podzielmy się ciepłem” po raz kolejny otrzymaliśmy od PGE Energia Ciepła S.A. darowiznę w wysokości 8000zł. Serdecznie dziękujemy!”

 

 


Ponadto obecnie realizujemy dwa granty: „Bezpieczne WTZ” oraz „Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Granty są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER działanie 2.8 rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.


 

 

 

 

 

 

5. Sport w Tęczy – celem projektu jest wzrost aktywności ruchowej dzieci, młodzieży  i osób dorosłych a także poprawa sprawności i stanu zdrowia poprzez organizację zajęć sportowych: piłki nożnej, gimnastyki, zajęć ruchowo-tanecznych, ju-jitsu, taekwon-do, wspinaczki oraz nauka pływania.


6. Wsparcie rodziny z małym dzieckiem z zespołem Downa – celem projektu było wsparcie rodzin, w których wychowują się małe dzieci z zespołem Downa (do lat 5). Zorganizowane zostały zajęcia ogólnorozwojowe (20 spotkań) o różnorodnej tematyce: wspierające rozwój motoryki w oparciu o metodę małego Montessori, fizjoterapeutycznych w oparciu o metodę pracy z klockami bObles. W zajęciach uczestniczyło łącznie 16 dzieci w wieku 1 do 5 lat.


7. Integracja społeczna osób z zespołem Downa – projekt jest adresowany do grupy 20 osób dorosłych i 15 dzieci w wieku szkolnych z niepełnosprawnością intelektualną. Podstawowym zadaniem jest aktywizacja społeczna uczestników, zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturalnej, turystycznej i artystycznej ofercie miasta oraz rozwój szeregu umiejętności.

 

Powyższe trzy projekty zostały zrealizowane dzięki wsparciu miasta Kraków.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielni w podróży – projekt mający na celu usamodzielnienie osób z zespołem Downa. Dzięki niemu 5 osób mogło korzystać z smartwatch’y, które poprawiły bezpieczeństwo uczestników podczas przemieszczania się komunikacją miejską na terenie Krakowa. Projekt został sfinansowanych w ramach projektu grantowego „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”.


 

 

 

6. Inkluzja w Kulturze – Kultura w Inkluzji – projekt obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z edukacji regionalnej dla dzieci w wieku szkolnym z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Warsztaty będą współprowadzone przez asystentów -dorosłe osoby z zespołem Downa! Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

   

 


7. Czas na aktywność II – projekt adresowany do dzieci w wieku szkolnym i młodzieży. Uczestnicy wezmą udział w cyklu wyjść kulturalnych i kulinarnych i dwóch wycieczkach! Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego”.

 


8. Twój wolontariat – praca, pasja czy praktyka? – projekt obejmuje organizację trzech rodzajów wolontariatu: studenckiego (uczestnictwo w zajęciach dla uczestników i szkolenia), 50+ (udział w zajęciach z rękodzieła), pracowniczego (współpraca z firmami).


9. Wspólne świętowanie – celem projektu jest włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w świętowanie obchodów 100-lecia Niepodległości. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach plastycznych, muzycznych, historycznych i kulinarnych, a w ramach podsumowania zorganizowaliśmy wieczornicę patriotyczną dla członków Tęczy i mieszkańców Krakowa!

Stowarzyszenie bierze również udział w:


Programie „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny; realizowanym w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, obejmującym stworzenie i uruchomienie przedsiębiorstwa społecznego.


Projekcie „Badania dla praktyki. Wykorzystywanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji; realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV”, obejmującym współpracę z trzema studentkami Uniwersytetu Jagiellońskiego i przygotowanie wraz z nimi wdrożeniowych prac magisterskich.

 


Projekcie „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny; realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie; Działania 9.3: Wsparcie ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomi społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego., obejmującym opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia, którego celem jest rozwój Stowarzyszenia, udział w szkoleniach i doradztwie grupowym oraz wsparcie doradcy biznesowego.

 

 


Ponadto korzystamy z programu PITax.pl dla organizacji pozarządowych.
Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.