Aktualności

31.07.18
Walne Zgromadzenie Członków

ZAWIADOMIENIE Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 14 pkt 3 i 6 oraz § 15 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 26 września 2012 r. (środa) o godzinie 19.00 w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 ul. Lubomirskiego 21 w Krakowie. W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w drugim terminie, które odbędzie się w dniu 26 września 2012 r. o godz. 20.00, w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 ul. Lubomirskiego 21 w Krakowie i będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia obejmuje:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozplanowanie zajęć dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2012/2013.
  7. Przedstawienie informacji o środkach uzyskanych z 1 % podatku dochodowego za 2011 r. oraz omówienie propozycji wydatkowania tych środków.
  8. Propozycje obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa w Krakowie (21 marca 2013 r.).
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Anna Przetocka Prezes Stowarzyszenia