Aktualności

31.07.18
Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie, działając na podstawie § 14 pkt 3 i 6 oraz § 15 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 20 maja 2015 r. (środa) o godzinie 19.00 w budynku Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych ul. Lubomirskiego 21 w Krakowie.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w drugim terminie, w dniu 20 maja 2015 r. o godz. 20.00, w budynku Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych ul. Lubomirskiego 21 w Krakowie. Walne Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego za 2014 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2014 r.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu Anna Przetocka

Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Członków odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zapisanych na wyjazd do Zwierzynia w lipcu 2015 r.