Aktualności

31.07.18
Walne Zgromadzenie Członków

ZAWIADOMIENIE Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 14 pkt 3 i 6 oraz § 15 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 10 lutego 2012 r. (piątek) o godzinie 19.00 w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 ul. Lubomirskiego 21 w Krakowie. W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w drugim terminie, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2012 r. o godz. 20.00, w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 ul. Lubomirskiego 21 w Krakowie i będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej działalności oraz wyłączenia członków wolontariuszy ze składki członkowskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego za 2011 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Anna Przetocka Prezes Stowarzyszenia